Rodo

Szanowny Kliencie,

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, chcę Państwa poinformować o zasadach przetwarzania przez Firmę Usługowo – Szkoleniową Magdalena Maria Boroń z siedzibą w Lublinie, ul. Ametystowa 18/47 danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy mi, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy ze mną.

Jednocześnie zapewniam, że należycie dbam o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększam moich uprawnień. Państwa dane osobowe są u mnie bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Magdalena Maria Boroń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Szkoleniowa z siedzibą w Lublinie, ul. Ametystowa 18/47 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy (współpracy) oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
– imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
– w przypadku przedsiębiorców przetwarzam dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
Gromadzę Państwa Dane osobowe w następujących celach:
– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przeze mnie usług,
– realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
– ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
– weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), mojego uzasadnionego interesu ” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Mogę przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przeze mnie i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania ode mnie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Dostarczę Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, mogę pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ja ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, wskażę na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przeze mnie oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na mnie może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub w siedzibie firmy w Lublinie, ul. Ametystowa 18/47.
Informuję o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrożę nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będę odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.